Rregullat

Çdo shpallje në topshpallje.com kontrollohet sipas rregullave më poshtë. Nëse një shpallje shkel këto rregulla, ne do t'ju kontaktojmë me email dhe do t'ju shpjegojmë se si mund ta përshtatni reklamën tuaj.

Titulli:
Titulli i reklamës duhet të përmbledhë saktësisht mallrat e ofruara ose mallrat ose shërbimet e kërkuara. Informacioni mbi çmimin, detajet e kontaktit dhe lidhjet / URL-të nuk lejohen në titull.

Përshkrim:
Shpalljet mund të shkruhen vetëm në një nga gjuhët kombëtare Shqip.. Teksti i shpalljes duhet të përshkruajë mallrat ose shërbimet e ofruara ose të kërkuara sa më saktësisht që të jetë e mundur. Ndalohen termat e përgjithshëm të kërkimit me qëllimin e vetëm të gjenerimit të më shumë hiteve të kërkimit dhe të mos kesh asnjë referencë të drejtpërdrejtë ndaj produktit të ofruar. Lidhjet / URL-të dhe referencat në faqet e internetit të tjera nuk lejohen. Tekstet nga reklamat e tjera mbrohen nga e drejta e autorit dhe nuk mund të kopjohen. Teksti i shpalljes nuk duhet të përmbajë ndonjë përmbajtje fyese ose diskriminuese.

Posedimi:
Produktet e ofruara në topshpallje.com duhet të jenë në posedim të përdoruesit në Shqiptar ose Kosovarë në kohën kur vendoset shpallja.

Fotografitë:
Fotografitë në shpallje duhet të përputhen me artikullin e ofruar ose të kërkuar. Logot e ndërmarrjeve mund të shtohen vetëm si imazhe në kategoritë e Punëve dhe Kurseve, Pasurive të Paluajtshme dhe Shërbimeve. Imazhet nga reklamuesit e tjerë nuk mund të përdoren pa pëlqimin e tyre. Imazhet me lidhje / URL, imazhe me të mitur të identifikueshëm, si dhe imazhe fyese dhe diskriminuese gjithashtu nuk lejohen.

Dublikata / llogari të shumëfishta
Një artikull për listë:
Asnjë më shumë se një artikull nuk mund të ofrohet ose të kërkohet për shpallje. Përjashtim bëjnë mallrat me aksesorë, disa artikuj të ngjashëm, koleksione sendesh, rroba për fëmijë dhe sende falas. Nuk lejohet botimi i artikujve të njëjtë me llogari të ndryshme në mënyrë që të gjenerojë më shumë dukshmëri.

Një shpallje për artikull:
Nuk lejohet vendosja e shpalljeve me të njëjtin artikull më shumë se një herë. Shpalljet gjithashtu nuk mund të vendosen në disa qytete.

Llogari të shumëfishta:
Nuk lejohet të regjistroni llogari të shumëfishta ose të kryeni veprimtari të tjera për të anashkaluar ndalimet.

Vendodhja:
Vendndodhja e objekteve duhet të korrespondojë me vendin ku ndodhen. Në veçanti, objektet mund të mos botohen në qytete të ndryshme.

Postimi i përsëritur i artikujve:
Nuk lejohet heqja e një shpallje dhe riaktivizimi i saj në mënyrë që të detyrohet të shfaqet në krye të listës së shpalljeve. Listimet duhet të çaktivizohen kur prona është shitur dhe të fshihen kur prona ka ndryshuar duart.

Lista e automatizuar e artikujve:
Nuk lejohet të vendosni dhe hiqni automatikisht shpalljen në mënyrë që të fitoni një avantazh ndaj shitësve të tjerë.

Reklamimi:
Shpalljet pa mallra specifike konsiderohen reklama dhe nuk lejohen.

Vendet e huaja:
Me përjashtim të apartamenteve për pushime, të gjitha mallrat dhe kafshët e ofruara ose të kërkuara në shpallje duhet të jenë në Kosovë.

Malli i paautorizuar:
Mallrat shitja e të cilave është e ndaluar sipas ligjit të Repoblikes së Kosovës nuk mund të ofrohet ose të kërkohet. Shpalljet për armë, pajisje shpërthyese, fishekzjarre, pornografi, stoqe, farmaceutike dhe pajisje mjekësore, kopje pirate dhe falsifikime, si dhe artikuj fyes dhe diskriminues gjithashtu nuk lejohen.
Përdoruesit që ofrojnë dhe shesin kopje pirate dhe falsifikime të mallrave të markës janë përgjegjës për ndjekje penale dhe ndjekje penale.

Kafshët:
Shpalljet për blerjen, shitjen ose përdorimin e kafshëve lejohen me kusht që ato të mos shkelin ligjin e Kosovës ose rregulloret përkatëse.
Furnizuesit e qenve duhet të deklarojnë të gjithë adresën e tyre, si dhe vendin e origjinës dhe vendin e shumimit të qenve në shpalljen e shitjeve.

Vendos:
Pozicionet mund të ofrohen vetëm; Shpalljet me aplikime për punë nuk lejohen. Për më tepër, ofertat e mëposhtme të punës nuk lejohen: hedhjet, punët model, shoqërimet, skemat piramidale dhe piramidale, marketing në shumë nivele dhe pozicione pa shpërblim.

Shërbimet:
Shërbimet e mëposhtme janë të lejuara në topshpallje.com

Shërbime zyre
Catering, gastronomi & planifikim i partive
Kompjuter & Telefonat Celularë
Elektronikë dhe mekanikë
Financa & Ligji
Shëndeti dhe bukuria
Zanat
Ruajtja e shtëpisë dhe pastrimi
Kurse & Mësime
Kafshët
Lëvizja dhe transporti
Mirëmbajtja dhe siguria
Shërbime të tjera.


Ofertat dhe kërkesat për shërbimet e mëposhtme nuk lejohen:

Masazhe erotike
Shërbime shoqërimi
Fallxhor, këshillim hipnozë, jetë dhe peshë
Huatë dhe investitorët
Raporti mungon

Tarifa e qirasë:
Ofertat dhe kërkimet me qira lejohen vetëm për pasuri të paluajtshme, tokë dhe shërbime.

Çmimi:
Çmimi i një artikulli duhet të citohet në Euro dhe duhet të jetë realist. Në reklamat me disa artikuj - përveç artikujve identikë - duhet të deklarohet çmimi i përgjithshëm i të gjithë artikujve.

Mosha minimale:
Shitësit ne topshpallje.com duhet të jenë të paktën 18 vjeç.

 

Kjo rregullore është dokument zyrtarë i topshpallje.com nuk mund të kopjohet dhe të ributohet nga dikush tjeter pa pelqimin tonë.

Kosovë / Gjakovë
02.10.2020